Avui parlem amb Jordi Xena, president de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)

Avui parlem amb el president de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), Jordi Xena.

Avui parlem de mobilitat i transport accessible amb el president de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), Jordi Xena.

Pregunta (P): Al Novembre de 2015 va ser triat com a president de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). A grans trets, en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic, quins objectius es va marcar en aquesta nova responsabilitat?

Jordi Xena (J.X.): En el meu discurs d’investidura ja vaig anunciar tres grans reptes. El primer, aconseguir que l’AMTU sigui el referent tècnic dels ajuntaments, en matèria de transport públic, infraestructures i mobilitat en general. En segon lloc, impulsar, a tot Catalunya, el transport a la demanda i convertir-nos en el gestor central d’aquest tipus de transport a Catalunya. I, per últim, aconseguir un millor finançament del transport públic per als municipis catalans.

(P): El transport públic i la mobilitat són una prioritat per al desenvolupament diari de la vida de les persones amb discapacitat, i en particular, la mobilitat encapçala les preocupacions de les persones amb alguna discapacitat física quan es demana pels àmbits que presenten més dificultats per a la seva plena integració. Quina radiografia faria de l’accessibilitat al transport públic als municipis de l’AMTU?

(J.X.): En general, Catalunya és un territori amb un alt grau d’accessibilitat, ja que el 63% de la xarxa ferroviària té accessibilitat universal i el 100% dels autobusos regulars ho són. Tot i així, segons els estudis que hem elaborat, i que no només fan referència als nostres municipis associats sinó a tot Catalunya, ens indiquen que la majoria de persones amb mobilitat reduïda encara utilitzen el vehicle privat molt per davant del transport públic. Aquesta és una dada que ens ha de fer reflexionar, especialment a les administracions, i cal donar-hi resposta, augmentant l’oferta de transport públic a tot Catalunya i fent-la més accessible. Perquè el transport públic és una de les principals eines que tenen les administracions per afavorir la integració de les persones amb discapacitat.

(P): Com pensa que han de treballar l’AMTU i els municipis per millorar i donar servei a les necessitats de les persones que hi viuen?

(J.X.): El principal objectiu de l’AMTU és precisament treballar per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic arreu de Catalunya. En aquest sentit, des de l’AMTU assessorem els municipis en la seva planificació urbana i també en la planificació de la mobilitat, tenint en compte sempre l’especificitat de cadascun d’ells, i especialment dels més petits i amb menys recursos, i per tant pitjor connectats, ja que tenim molt clar que cal garantir l’accessibilitat de tothom als seus centres de treball, a les residències i als punts d’interès cultural, social, sanitari, formatiu o lúdic. I sempre, amb el mínim impacte ambiental possible i de la manera més segura. De moment, estem contents dels resultats que hem obtingut amb els municipis amb els quals estem col·laborant, i esperem seguir contribuint a millorar la mobilitat dels ciutadans de Catalunya.

(P): Als municipis de la segona corona metropolitana les persones amb mobilitat reduïda disposen de menys serveis dels que hi ha als municipis de la primera. Hi ha algun pla o alguna mesura per cobrir aquestes carències?

(J.X.): De fet, a partir de la segona corona l’oferta de transport públic és molt desigual. I és que els municipis catalans, especialment els de fora de la primera corona metropolitana, tenim veritables problemes de manteniment de les línies de transport públic urbà, a causa de la manca de finançament. Tot i així, cada vegada hi ha més municipis que estan proporcionant serveis de transport a demanda, i en aquest sentit, des de l’AMTU apostem decididament pel Flexitransport, un servei de transport flexible, que requereix una programació prevista del viatge, però on s’eliminen els temps d’espera i les parades. Creiem que aquest tipus de servei també millorarà notablement la mobilitat de les persones amb discapacitat i, conseqüentment, també millorarà la seva qualitat de vida.

(P): Segons l’enquesta ’Mobilitat i transport públic entre persones amb alguna discapacitat física’, l’autobús urbà és el mitjà de transport públic més utilitzat per les persones amb discapacitat però no és el millor valorat, ja que aquesta posició l’ocupen serveis menys utilitzats com el tramvia i el servei porta a porta, seguits del taxi. El tren és el mitjà de transport públic que rep la pitjor nota. Què pot fer l’AMTU per millorar els diferents transports públics?

(J.X.): Precisament gràcies al conveni que mantenim amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’ATM, des de l’AMTU gestionem un fons econòmic destinat a millorar la xarxa de transport públic dels municipis associats. Amb aquest fons, l’AMTU contribueix que els ajuntaments millorin la qualitat i l’oferta del servei de transport públic que donen als seus ciutadans.

(P): Per altra banda, tot i que els temps d’espera són elevats, el servei Porta a Porta és un dels millors valorats entre els seus usuaris. Segons l’enquesta només és conegut per 4 de cada 10 persones. Tenen pensat posar en marxa algun dispositiu o pla per potenciar-lo i millorar-lo?

(J.X.): És veritat que el servei porta a porta necessita més difusió perquè és poc conegut, i de fet l’enquesta que hem fet així ho indica. Però aquest servei no és competència nostra, sinó de la Generalitat.

(P): Un dels aspectes que s’ha denunciat des de l’Observatori de la Discapacitat Física (ODF), de COCEMFE Barcelona, ha estat l’incompliment de la Llei d’Accessibilitat, segons la qual el passat 4 de desembre de 2017 els productes, béns, entorns i serveis havien de ser accessibles per tothom. Com creu que caldria intervenir des de les diferents administracions per millorar l’accessibilitat?

(J.X.): Des de l’AMTU el que podem fer és vetllar pel bon compliment i desplegament d’aquesta llei, especialment en els nostres municipis associats.

(P): La planificació que està fent l’AMTU en relació amb les persones amb discapacitat és important per tenir una radiografia el més aproximada possible a la realitat. Creu que s’han de preveure millores o altres col·laboracions en el futur?

(J.X.): Aquest primer estudi que ha fet l’AMTU sens dubte serveix per saber d’on partim, quines són les pautes de mobilitat de les persones amb alguna discapacitat, i amb quines mancances es troben en el transport públic. A partir d’aquí, i en funció de les necessitats més urgents, podrem planificar un marc d’actuació.

(P): Precisament, durant el 2017, juntament amb Amputats Sant Jordi - COCEMFE Barcelona i amb el suport de la Diputació de Barcelona van signar un conveni de col·laboració que té com a objectiu treballar per a la millora de l’accessibilitat en el transport públic. Què implica aquest conveni?

(J.X.): Aquest conveni expressa la voluntat d’ambdues associacions de treballar conjuntament per incrementar i millorar l’accessibilitat al transport públic de Catalunya. Per part nostra, ens hem compromès a fer un estudi d’investigació i propostes de millora perquè els diferents sistemes de transport públic millorin la seva accessibilitat i compleixin amb els requisits que demanden les persones que tenen alguna discapacitat.

(P): Aquesta experiència que ha iniciat l’AMTU amb el sector de la discapacitat, li sembla positiva? Si és així, pensa que s'hauria d'aprofundir per tal de seguir generant sinergies positives per a les persones amb discapacitat?

(J.X.): Sens dubte, valoro molt positivament la col·laboració que hem iniciat amb Amputats Sant Jordi i crec que hem de seguir col·laborant. Ara hem fet un primer pas per millorar l’accessibilitat en el transport públic, i en el futur haurem de seguir fent més accions en aquest sentit.