ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DE LA COVID19 EN LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I AMB MALALTIES CRÒNIQUES

Estudi COVID 19

L’Observatori de la Discapacitat i COCEMFE Barcelona treballen conjuntament per conèixer en profunditat l’impacte de la crisi de la COVID-19 a través de les percepcions i les vivències de persones amb discapacitat i malalties cròniques que resideixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En aquest sentit s’han proposat detectar i analitzar:

  • Canvis en les necessitats de la població objecte d’estudi durant l’estat d’alarma.
  • Percepcions i conductes durant el procés de desconfinament (més llarg i restrictiu per a les persones vulnerables i amb un major risc de contagi).
  • L’evolució de les necessitats i els hàbits de les persones amb discapacitat i amb malalties cròniques, en el context de l’anomenada “nova normalitat”.

Tot plegat ha de servir per orientar l’acció tant de l’Administració com de les entitats socials que donen servei a aquests col·lectius.

L’estudi, de 12 setmanes de durada, es desenvoluparà en 3 fases ben diferenciades: una primera fase servirà per contextualitzar la població d’estudi, identificar necessitats no cobertes i conèixer percepcions i conductes davant la crisi.

En una segona fase es dimensionaran les opinions i necessitats detectades i es jerarquitzaran els diferents reptes a treballar en una tercera fase, orientada a la co-creació de solucions innovadores que permetin donar resposta a aquestes necessitats.

El Observatorio de la Discapacidad y COCEMFE Barcelona trabajan conjuntamente para conocer en profundidad el impacto de la crisis de la COVID-19 a través de las percepciones y las vivencias de las personas con discapacidad y enfermedades crónicas que residen en el Área Metropolitana de Barcelona.

En este sentido, se han propuesto detectar y analizar:

  • Cambios en las necesidades de la población objeto de estudio durante el estado de alarma.
  • Percepciones y conductas durante el proceso de desconfinamiento (más largo y restrictivo para las personas vulnerables y con mayor riesgo de contagio).
  • La evolución de las necesidades y los hábitos de las personas con discapacidad y con enfermedades crónicas, en el contexto de la llamada “nueva normalidad”.

Todo ello servirá para orientar la acción tanto de la Administración como de las entidades sociales que dan servicio a estos colectivos.

El estudio, de 12 semanas de duración, se desarrollará en 3 fases diferenciadas: una primera fase servirá para contextualizar la población de estudio, identificar necesidades no cubiertas y conocer percepciones y conductas ante la crisis.

En una segunda fase se dimensionarán las opiniones y necesidades detectadas y se jerarquizarán los diferentes retos a trabajar en una tercera fase, orientada a la co-creación de soluciones innovadoras que permitan dar respuesta a estas necesidades.