Òrgans de l'ODF

L’Observatori de la Discapacitat Física compta amb dos òrgans que vetllen pel bon desenvolupament del projecte i per garantir la qualitat i la seva independència.

  • Consell de Direcció

El Consell de Direcció té com a missió realitzar la funció central en la direcció estratègica de l’ODF, ja que la finalitat de l'Observatori ha de ser la de donar resposta a les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat. Aquest òrgan de direcció marca les prioritats d'actuació de l’Observatori (projectes, esdeveniments a desenvolupar,..); s’encarrega de fer el seguiment pressupostari; decideix sobre les aliances de l’ODF i busca finançament. Així mateix, dinamitza la relació amb el Consell Social.

  • Consell Social

La funció principal del Consell Social és oferir assessorament al Consell de Direcció en relació a les prioritats a impulsar, així com aportar reflexió i coneixement sobre temes d'interès, qüestions metodològiques, plantejaments, marcar prioritats, etc. Així mateix, aquest òrgan consultiu ha d’esdevenir un espai de reconeixement a aquelles entitats que col·laboren amb l’Observatori.

La seva composició inclou tant al sector públic (aporta informació secundària rellevant per a l'elaboració dels recursos i materials de l’Observatori), com institucions privades (claus, ja que aporten coneixement en àmbits d'especial interès per l’ODF (mobilitat, TIC, etc.).
Els experts que formen part d’aquest Consell Social realitzen aquelles funcions d'assessorament que el Consell Direcció sol·licita, però també poden realitzar informes de recomanacions a iniciativa pròpia.

L' ODF basa el seu funcionament en una lògica de treball col·laboratiu, en la que la presa de decisions són participades per entitats de base (associacions de persones amb discapacitat i els seus familiars), institucions, administracions públiques i agents del sector privat que treballen en l'àmbit de la discapacitat.