Saps com ha beneficiat la X solidària a les persones amb discapacitat auditiva?

Saps com ha beneficiat la X solidària a les persones amb discapacitat auditiva?

Gràcies a tots aquells que van marcar la casella d'activitats d'interès social a la declaració de la renda, el 2017, 497 organitzacions han posat en marxa 1.387 programes socials que inclouen accions formatives, activitats d'oci, tallers, dinamització a la llar, cursos de llengua de signes, etc., que beneficiaran al voltant de 7 milions de persones amb discapacitat auditiva.

Aquestes són les accions i els programes desenvolupats:

  • Atenció a l'entorn de les persones sordes per a la seva integració sociofamiliar: servei d e vídeo-assistència accessible per a persones grans sordes.
  • Cobertura de persones sordes aturades i capacitació de la joventut sorda: servei de vídeo-interpretació per a persones sordes (vidAsor).
  • Cura de la salut de les dones, amb especial atenció a les dones sordes víctimes de la violència de gènere: intermediació laboral per a persones sordes.
  • Igualtat en condicions d'accessibilitat del col·lectiu sord: salut Integral de les dones sordes.
  • Formació i suport als familiars de nens sords i nenes sordes: agent de Desenvolupament per a la Comunitat Sorda (ADECOSOR).