La percepció de l'Accessibilitat quan no es coneix cap persona amb discapacitat

Una qüestió essencial per avançar cap a una ciutadania inclusiva i respectuosa amb la diversitat té a veure amb el grau de consciència sobre la realitat en el dia a dia de les persones amb dificultats en la mobilitat. Les dades per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona posen en relleu que la percepció sobre l'adaptació dels municipis per facilitar la mobilitat és més positiva que negativa. El 53% de les persones enquestades, les quals no coneixen a cap persona amb discapacitat, considera que el seu municipi està molt o bastant adaptat, enfront del 46% que creu que ho està poc o gens.


Aquestes dades, quan s'han preguntat a persones que coneixen en el seu entorn a persones amb discapacitat no han estat tan positives, baixant en 4 punts la percepció que el municipi es troba prou adaptat. La manca d'informació i sensibilització sobre la realitat de les persones amb dificultats en la mobilitat pot explicar aquesta diferència.


Amb tot, les dades d'evolució mostren com la percepció de barreres per part de la ciutadania de l'AMB, que no té contacte amb persones amb discapacitat, ha augmentat en 2017, tant respecte al 2015 com al 2016. Així, en 2015 el 55% de les persones enquestades considerava que el seu municipi estava molt o bastant adaptat. En 2016 aquesta xifra augmenta al 59% i en 2017 baixa al 53%. Aquests resultats es poden interpretar com indicatiu d'una major presa de consciència per part de la ciutadania. Malgrat això, donada la fluctuació de 2016, serà necessari ampliar la sèrie per confirmar la tendència.