Accessibilitat universal als edificis d'habitatges

Accessibilitat en l'habitatge

El Reial Decret Legislatiu 1/2013 que aprovada el Text Refós de la llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social, recull que les comunitats de propietaris estan obligades a realitzar ajustaments raonables d'accessibilitat als edificis abans del 4 de desembre de 2017 per garantir que les persones amb discapacitat puguin utilitzar els elements comuns en les mateixes condicions que la resta de veïns i veïnes.