Absentisme laboral i Discapacitat

Absentisme laboral i Discapacitat

La Fundación Adecco presenta algunes dades sobre absentisme laboral i discapacitat, a partir d'una enquesta realitzada a 25 empreses. A la pregunta Aprecia diferències en el nivell d'absentisme dels/les treballadors/es amb discapacitat i sense? la majoria respon amb un no rotund -50%-. El 79% considera que no existeixen diferències atenent al criteri de discapacitat (o no són significatives). Només el 21% creu que les persones amb discapacitat s'abstenen molt més. 

Per altra banda, si s'analitza el nivell d'absències per col·lectius, es pot afirmar que la incidència d'absències és superior quan es refereix a la globalitat dels/les treballadors/es i descendeix entre aquells/es que tenen certificat de discapacitat. 

Etiquetes: