Població amb discapacitat per tipus i grau

El 2014 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi vivien 256.609 persones amb discapacitat; de les quals un 35% tenia discapacitat física motòrica, un 25% discapacitat física no motòrica, un 20% trastorn mental i en menor mesura, discapacitat intel·lectual, visual i auditiva.

Més de la meitat de les persones amb discapacitat tenen un grau de discapacitat reconeguda d’entre el 33% i el 64%, que és el grau menor de discapacitat reconeguda que hi ha, un quart de les persones tenen entre el 64% i el 74% i una cinquena part tenen un 75% o més de discapacitat.