Població amb discapacitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la realitat d'Hospitalet de Llobregat

A l’Hospitalet de Llobregat hi ha 22.073 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 50% són dones i l’altre 50% són homes. La població amb discapacitat representa el 8,6% sobre la població total del municipi, xifra superior a la mitjana dels 36 municipis (8,1%).

L’Hospitalet de Llobregat és el 8è municipi de l’AMB amb major percentatge de persones amb discapacitat. La majoria d’elles tenen una discapacitat de tipus físic, ja sigui motòrica (35%) o no motòrica (23%). Seguidament, trobem les persones amb trastorn mental (20%), discapacitat intel·lectual (8%), visual (6%) i auditiva (6%).

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. L’Hospitalet de Llobregat agrupa 18 centres de serveis amb 448 places.