Població amb discapacitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la realitat d'Esplugues de Llobregat

A Esplugues de Llobregat hi ha 3.789 persones amb discapacitat legalment reconeguda, xifra que representa el 8,3% sobre la població total del municipi. El percentatge de població amb discapacitat del municipi es situa molt a prop de la mitjana dels 36 municipis (8,1%).

Esplugues de Llobregat és el 10è municipi de l’AMB amb major percentatge de persones amb discapacitat. La majoria d’elles tenen una discapacitat de tipus físic, ja sigui motòrica (35%) o no motòrica (22%). Seguidament, trobem les persones amb trastorn mental (21%), discapacitat intel·lectual (7%), visual (6%) i auditiva (6%).

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Esplugues de Llobregat trobem 6 centres de serveis amb 216 places.