Població amb discapacitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la realitat de Montcada i Reixac

A Montcada i Reixac hi ha 2.423 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 47% són dones i el 53% són homes. La població amb discapacitat representa el 6,9% sobre la població total del municipi, xifra inferior a la mitjana dels 36 municipis (8,1%).

Montcada i Reixac és el 19è municipi de l’AMB amb major percentatge de persones amb discapacitat. La majoria d’elles tenen una discapacitat de tipus físic, ja sigui motòrica (29%) o no motòrica (20%). Seguidament, trobem les persones amb trastorn mental (22%), discapacitat intel·lectual (13%), auditiva (7%) i visual (6%).

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Montcada i Reixac hi ha 1 llar residencial amb 25 places.