Població amb discapacitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la realitat de Molins de Rei

A Molins de Rei hi ha 1.574 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 51% són dones i el 49% són homes. La població amb discapacitat representa el 6,2% sobre la població total del municipi, xifra inferior a la mitjana dels 36 municipis (8,1%).

Molins de Rei és el 21è municipi de l’AMB amb major percentatge de persones amb discapacitat. La majoria d’elles tenen una discapacitat de tipus físic, ja sigui motòrica (37%) o no motòrica (19%). Seguidament, trobem les persones amb trastorn mental (19%), discapacitat intel·lectual (10%), auditiva (7%) i visual (6%).

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. Molins de Rei agrupa 6 centres de serveis amb 204 places.