Població amb discapacitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la realitat de Cornellà de Llobregat

A Cornellà de Llobregat hi ha 7.882 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 48% són homes i el 52% dones. La població amb discapacitat representa el 9,1% de la població total del municipi, xifra 10 punts percentuals superior a la mitjana dels 36 municipis de l’AMB (8,1%).

Cornellà de Llobregat és el 4t municipi de l’AMB amb major percentatge de persones amb discapacitat. La majoria d’elles tenen una discapacitat de tipus físic, ja sigui motòrica (34%) o no motòrica (27%). Seguidament, trobem les persones amb trastorn mental (20%), discapacitat intel·lectual (8%), visual (6%) i auditiva (6%).

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Cornellà de Llobregat trobem 2 centres ocupacionals amb 100 places.