Població amb discapacitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la realitat de Castelldefels

A Castelldefels hi ha 3.324 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 49% són homes i el 51% dones. El col·lectiu amb discapacitat representa el 5% sobre la població total del municipi.

Castelldefels és un dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb menor percentatge de persones amb discapacitat sobre la població total del municipi. Es situa per sota de la mitjana dels 36 municipis (8,1%). Concretament, és el 30è municipi de l’AMB pel que fa a població amb discapacitat en termes relatius.

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Castelldefels hi trobem 2 llars residencials que agrupen 50 places.