Població amb discapacitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la realitat de Begues

A Begues hi ha 294 persones amb discapacitat legalment reconeguda, xifra que representa el 4,3% sobre la població total de municipi. El 48% de la població amb discapacitat són homes i el 52% són dones.

Begues és un dels municipis de l’AMB amb menor percentatge de població amb discapacitat sobre la població total del municipi i es situa bastant per sota de la mitjana dels 36 municipis, la qual es troba en el 8,1% de població amb discapacitat.

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Begues no trobem cap d’aquests serveis, la majoria de es troben a Barcelona ciutat i als municipis de l’AMB amb major població.