Població amb discapacitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la realitat de Barberà del Vallès

A Barberà del Vallès hi ha 2.027 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 55% són homes i el 45% dones. El col·lectiu amb discapacitat representa el 6% de la població total del municipi. Aquesta xifra es situa per sota de la mitjana de tota l’Àrea Metropolitana (8%), de manera que podem afirmar que Barberà del Vallès té un percentatge baix de població amb discapacitat en comparació amb la resta de municipis de l’AMB. Concretament, és el 22è municipi de l’AMB quant a percentatge de població amb discapacitat (sobre un total de 36 municipis).

Entre el col·lectiu, la major part de les persones tenen una discapacitat de tipus física (47%), seguida de trastorns de salut mental (23%). Quant al grau de discapacitat, la majoria es troben entre el 33% i el 64% (el 70% de la població amb discapacitat).

D’altra banda, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que agrupen 9.130 places, segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. No obstant això, a Barberà del Vallès no en trobem cap.