Perfil de la població aturada

A l’Estat Espanyol el 32,25% de la població amb discapacitat està a l’atur, una xifra 8 punts més elevada que la de la resta de la població; però entre les persones amb discapacitat, són les dones les que tenen nivells d’atur més alts, amb un 32,75% de taxa d’atur.

A més, són les persones de més de 45 anys les que tenen nivells d’atur més elevats, concentrant el 50% de la població amb discapacitat a l’atur, mentre que la població d’entre 25 i 45 anys concentra el 43% de l’atur de les persones amb discapacitat.

D’altra banda, el 62% de les persones a l’atur tenen un nivell d’estudis d’ESO i en canvi, només el 5% tenen estudis universitaris o estudis primaris.

Etiquetes: