L'ocupació per sector d'activitat

L'ocupació per sector d'activitat

Entre els diferents sectors d'activitat, el sector serveis és el que ocupa a un major nombre de persones a Espanya. Aquesta tendència també es dóna en el cas de les persones amb discapacitat. El 81% de les persones ocupades amb discapacitat exerceixen la seva activitat en el sector serveis.

L'anàlisi detallada dels diferents subsectors d'activitat mostra que de forma freqüent es realitzen activitats sanitàries i de serveis socials —13%—, seguides de les indústries extractives i manufactureres —12%—. Per contra, les activitats menys desenvolupades són les del sector primari —3%—, les d'hostaleria —5%— i les relacionades amb professions liberals —6%—.