Infografia 2 de la sèrie "La població amb discapacitat a Barcelona ciutat". Bona salut percebuda

Infografia sobre la percepció de la salut a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 31 de maig de 2019.- Quan es pregunta per l’estat de salut, la percepció de bona salut és major entre la població sense discapacitat*. Concretament, 8 de cada 10 homes i dones sense discapacitat declaren una bona salut percebuda. D’altra banda, en el cas de les persones amb discapacitat, la bona salut percebuda es redueix a 2 de cada 10.

També cal destacar que la percepció de la bona salut disminueix a mesura que augmenta l’edat de la població.

*S’han considerat percepció de bona salut les respostes positives (Excel·lent, Molt bona i Bona) a la pregunta de l’enquesta “Com diria vostè que és la seva salut en general”?