Els comerços són prou accessibles?

Les botigues del barri o el municipi són espais quotidians per a fer satisfer les necessitats materials de les persones i són també espais de relació. Però no sempre compten amb les característiques necessàries per fer-los accessibles per a totes les persones. S'ha preguntat, a través de l'Òmnibus de GESOP, a la ciutadania de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sobre l'accés a les botigues i mercats. Els resultats mostren que més de la meitat de les persones enquestades (en concret el 56%) considera que botigues, mercats i supermercats estan 'molt' o 'bastant' adaptats.

Les dades d'evolució, pels darrers 3 anys mostren (com en la resta de dades analitzades en aquesta sèrie infogràfica) una reducció en la percepció positiva sobre l'accessibilitat a botigues i mercats. Es tracta d'una davallada de 4 punts que sembla marcar una tendència clara però que caldrà analitzar en futurs anys per veure com evoluciona.

En paral·lel, s'observa que hi ha diferències en la percepció de les persones segons si aquestes viuen a municipis de més o menys grandària. Així, en els municipis de menys de 100 mil habitants és on hi ha la percepció més positiva. El 60% considera que les botigues i mercats del seu municipi estan 'molt' o 'bastant' adaptats. Aquest percentatge disminueix al 50% (o sigui una reducció de 10 punts) quan es tracta de municipis d'entre 100 mil i 500 mil habitants. Per últim, en els municipis més grans (els que superen els 500 mil habitants) la percepció se situa en un punt intermedi, en concret en el 56%.