Creus què són accessibles els carrers i voreres del teu municipi?

L'arquitectura urbana, cada cop més, està dissenyada des del principi d'accessibilitat universal. És a dir, garantint que totes les persones en puguin fer ús independentment de les seves característiques en la mobilitat com pot ser desplaçar-se amb crosses o cadira de rodes, anar amb un cotxet de nadó, un carretó de la compra, i un llarg etcètera de possibilitats en una societat diversa.

El fet que el mobiliari urbà i les infraestructures estiguin cada cop més pensades des del disseny per a tothom no passa desapercebut per a la ciutadania de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Així, el 47% percep que les voreres estan lliures d'obstacles i esvorancs, i el 62% creuen que hi ha rampes i vorades accessibles en cadira de rodes.

Amb tot, seguint els resultats obtinguts en les infografies anteriors, en analitzar les dades d'evolució pels darrers tres anys s'observa una tendència a l'augment de qui percep barreres en el seu municipi. Es tracta d'increments que no superen el 3% de persones enquestades però la tendència sembla que es va consolidant. Com ja s'ha apuntat, el principal factor explicatiu es vincula amb una major consciència ciutadana sobre les dificultats d'accessibilitat.