Comparativa entre els municipis i el transport accessible

Continuant amb les dades del transport i els entorns accessibles, s'analitzen els resultats comparats de la ciutat de Barcelona respecte a la resta de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En primer lloc, sobre la percepció respecte a l'accessibilitat en el municipi on es viu i, en segon lloc, en relació amb els transports.

Els resultats apunten al fet que a la ciutat de Barcelona hi ha una percepció més positiva respecte a l'accessibilitat dels entorns, sigui el conjunt del municipi o sigui els mitjans de transports que aquest disposa. El 66% de la població que viu a la ciutat de Barcelona considera que el municipi està adaptat per a les persones amb discapacitat. Mentre que en la resta de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aquesta xifra és 6 punts inferior. En el cas del transport, el percentatge de persones que consideren que aquest està 'molt' o 'bastant' adaptat és un 9% superior a la ciutat de Barcelona.