Com perceben l'accessibilitat dels seus municipis les persones amb discapacitat que viuen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

 

Les persones amb discapacitat solen percebre que els seus municipis són poc accessibles amb major freqüència que el conjunt de població. Això es deu al fet que en molts casos es tracta d'un problema que afecta en primera persona.

Aprofundint en la mirada de la persona amb discapacitat, s'analitza l'evolució (entre els anys 2016 i 2017) d'aquesta percepció. S'observa que les dades són significativament més positives en 2017. Ha augmentat un 10% les persones amb discapacitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que consideren que el seu municipi està bastant adaptat per facilitar la mobilitat, i ha crescut un 13% aquelles que opinen que està molt adaptat.

Per complementar aquesta informació es recull un indicador comparatiu, entre el propi municipi i la resta de municipis. S'ha preguntat a les persones amb discapacitat si consideren que el seu municipi és més accessible per a les persones que tenen dificultats per moure's que altres municipis. Els resultats mostren que el 19% creu que el seu municipi està més adaptat que la resta, el 37% que està igual d'adaptat que altres i el 25% que el seu municipi està menys adaptat. Cal destacar en aquesta pregunta un alt índex de respostes no sap / no contesta, en concret el 19% del total.