Característiques de la població amb discapacitat

De les 537.997 persones amb discapacitat que viuen a Catalunya, 265.609 resideixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona; és a dir, pràcticament la meitat (49%) de les persones amb discapacitat de Catalunya viuen en els 36 municipis de l’AMB.

D’altra banda, si s’observen les característiques sociodemogràfiques d’aquestes persones es pot veure com més de la meitat són homes i el 48% són dones. A més, més de la meitat de la població amb discapacitat de l’AMB (el 52%) es concentra en les edats més avançades de la vida (65 anys i més), mentre que només un 3% té fins a 15 anys.