Adaptació del municipi a la mobilitat de la població

L'opinió de la població respecte a l'adaptació del seu municipi per facilitar els desplaçaments de les persones amb dificultat en la mobilitat és més negativa quan la persona què respon té discapacitat o coneix algú amb discapacitat.

A nivell general però, pràcticament la meitat de la població de l’Àrea Metropolitana de Barcelona considera que el seu municipi està bastant adaptat, mentre que només un 6% considera que està molt adaptat i un 37% creu que està poc adaptat. No obstant, són els residents de la ciutat de Barcelona els que consideren que el seu municipi està molt o bastant adaptat amb més freqüència.

Finalment, mentre que el només el 35% de les persones amb discapacitat creuen que el seu municipi està molt o bastant adaptat, el 59% de les persones que no coneixen ningú amb discapacitat creu que el seu municipi ho està. Hi ha per tant, una major percepció negativa de l’accessibilitat entre les persones amb discapacitat i, d’altra banda, són les persones menys vinculades a la discapacitat les que en tenen una visió més favorable.