Accessibilitat Universal

Accessibilitat Universal

Article 9. Accessibilitat

1. A fi que les persones amb discapacitat puguin viure independentment i participar plenament en tots els aspectes de la vida, els estats part han d’adoptar mesures pertinents per assegurar l'accés de les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions amb les altres, a l'entorn físic, el transport, la informació i les comunicacions, inclosos els sistemes i les tecnologies de la informació i les comunicacions, i a altres serveis i instal·lacions oberts al públic o d'ús públic, tant en zones urbanes com en rurals. Aquestes mesures, que inclouran la identificació i l’eliminació d'obstacles i barreres d'accés, s'han d’aplicar, entre d’altres, a:


a) Els edificis, les vies públiques, el transport i altres instal·lacions exteriors i interiors com ara escoles, habitatges, instal·lacions mèdiques i llocs de treball.


b) Els serveis d'informació, comunicacions i d'un altre tipus, inclosos els serveis electrònics i d'emergència.


2. Els estats part també han d’adoptar les mesures pertinents per:


a) Desenvolupar, promulgar i supervisar l'aplicació de normes mínimes i directrius sobre l'accessibilitat de les instal·lacions i els serveis oberts al públic o d'ús públic.


b) Assegurar que les entitats privades que proporcionen instal·lacions i serveis oberts al públic o d'ús públic tinguin en compte tots els aspectes de la seva accessibilitat per a les persones amb discapacitat.


c) Oferir formació a totes les persones involucrades en els problemes d'accessibilitat amb què s'enfronten les persones amb discapacitat.


d) Dotar als edificis i altres instal·lacions obertes al públic de senyalització en Braille i en formats de fàcil lectura i comprensió.


e) Oferir formes d'assistència humana o animal i intermediaris, inclosos guies, lectors i intèrprets professionals de la llengua de signes, per facilitar l'accés a edificis i altres instal·lacions obertes al públic.


f) Promoure altres formes adequades d'assistència i suport a les persones amb discapacitat per assegurar-ne l’accés a la informació.


g) Promoure l'accés de les persones amb discapacitat als nous sistemes i tecnologies de la informació i les comunicacions, inclosa Internet.


h) Promoure des d’un principi el disseny, el desenvolupament, la producció i la distribució de sistemes i tecnologies de la informació i les comunicacions accessibles per disposar d’aquests sistemes i tecnologies a un cost menor.