Nou marc legal d'indemnitzacions a les víctimes d'accidents de circulació

S'ha aprovat (Butlletí Oficial de l'Estat, Llei 35/2015, de 22 de setembre) la reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, iniciativa legislativa que ha gaudit d'un elevat grau de consens de totes les parts concernides.La nova Llei, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2016, suposa una important modernització i actualització del barem vigent, adaptant-se molt millor a la realitat de les persones que adquireixen una discapacitat com a conseqüència d'un accident de trànsit.

Des de 1995, les indemnitzacions per accidents de trànsit, que eren molt inferiors en quantia a les existents en els altres països europeus, no es revisaven, limitant-se l'Estat a actualitzar-les conformement a la inflació, la qual cosa significava que aquestes compensacions no aconseguien a reparar els efectes econòmics, sanitaris i socials que l'accident representa per a les víctimes i les seves famílies.
El nou quadre per les indemnitzacions, com contempla el text de la reforma legal aprovada, no només millora en suficiència econòmica, sinó que va orientat a donar cobertura i suport de tot tipus a la víctima perquè pugui reincorporar-se activament a la vida en comunitat, potenciant al màxim la seva autonomia personal.

Font: CERMI