Infància i educació

Infància i educació

S'estima que 1 de cada 20 infants menors de 14 anys viu amb algun tipus de discapacitat moderada o greu al món. Els infants amb discapacitat tenen més dificultats per finalitzar l'educació primària, ja que es troben amb barreres que dificulten la plena inclusió en l'àmbit educatiu. 

Segons dades de l'OMS a partit d'una enquesta realitzada a 51 països, la taxa estimada de finalització de l'escola primària és superior per als infants sense discapacitat. En el cas dels nens amb discapacitat, la taxa es situa en el 51% front el 61% dels que no tenen discapacitat. Els nens, amb discapacitat o sense, finalitzen els estudis primaris en major freqüència que les nenes. La taxa estimada de finalització de l'educació primària per a les nenes és del 42% per aquelles amb algun tipus de discapacitat i del 53% per a la resta. 

Etiquetes: