Els treballadors amb discapacitat registren a Espanya un menor absentisme laboral que la resta d'empleats

El percentatge de treballadors amb una incidència alta d'absentisme se situa en el 10,4% a Espanya, xifra que descendeix fins al 6,3% entre aquells que tenen discapacitat. Així ho ha destacat la Fundació Adecco en relació amb els resultats de l'IV Informe Adecco sobre Absentisme, donats a conèixer el passat mes de juny, resultats que posen en relleu que la discapacitat no és un factor que intensifiqui l'absentisme laboral. Sobre aquest informe, la Fundació Adecco ressalta que la major part de les empreses enquestades tenen clar que la discapacitat no influeix en el nivell d'absències dels seus empleats. La majoria -50%- respon amb un no rotund, mentre que un 29% estima que aquestes diferències no s'experimenten de forma significativa.

De tots els supòsits d'absentisme analitzats en l'informe, excepte en el cas específic d'absències relacionades amb tractaments vinculats a la discapacitat, la incidència d'absències és superior quan es refereix a la globalitat dels treballadors, descendint entre aquells que tenen certificat de discapacitat.
El menor absentisme entre els treballadors amb discapacitat pot explicar-se, segons la Fundació Adecco, pels valors intrínsecs que alberguen: esforç, afany de superació, capacitat de sacrifici, motivació, etc. Traslladats a l'empresa, porten amb si una alta fidelitat al projecte i una major estabilitat.

A més, cal tenir en compte que la taxa d'activitat de les persones amb discapacitat és encara molt baixa (36,6%), hagut d'en part a barreres socials i culturals que frenen el seu accés a l'ocupació: pors personals, prejudicis empresarials o sistemes de pensions que, si bé garanteixen uns ingressos mínims, en alguns casos promouen la inactivitat i suposen una barrera per buscar treball.
Aquesta circumstància posa en evidència que les persones amb discapacitat que decideixen participar en el mercat laboral ho fan perquè realment volen fer-ho, ja que, segons la Fundació Adecco, moltes podrien viure amb les prestacions que reben de l'Estat, però encara així s'esforcen per ser part activa de l'economia i de la societat, a través de l'ocupació. 

Així mateix, la Fundació Adecco afirma que cal tenir en compte que, si la contractació ha estat coherent, la discapacitat no ha de suposar un handicap per al lloc pel qual han estat contractats. Per aquest motiu, l'acompliment del seu treball no influeix en un augment de les visites mèdiques.

Si a tot això s'afegeixen els beneficis fiscals que les empreses tenen en incorporar persones amb discapacitat, la Fundació Adecco conclou que, en termes qualitatius i quantitatius, la seva contractació resulta molt rendible per a les companyies.

Notícia apareguda a RRHHpress.com