Població amb discapacitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la realitat de Corbera de Llobregat

A Corbera de Llobregat hi ha 783 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 47% són homes i el 53% són dones. La població amb discapacitat representa el 5,4% sobre la població total del municipi, xifra que es situa per sota de la mitjana dels 36 municipis (8,1%). Corbera de Llobregat és el 26è municipi de l’AMB amb major percentatge de persones amb discapacitat.

La major part del col·lectiu té una discapacitat de tipus físic, ja sigui motòrica (39%) o no motòrica (20%). Les persones amb trastorn de salut mental representen el 21% i les que tenen una discapacitat intel·lectual es situen en el 7%. Per últim, el 9% tenen una discapacitat de tipus sensorial: auditiva (5%) o visual (4%).

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Corbera de Llobregat trobem 1 llar residencial amb 50 places.