Població amb discapacitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la realitat de Cerdanyola del Vallès

A Cerdanyola del Vallès hi ha 4.058 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals la meitat són homes i l’altra meitat són dones. El col·lectiu amb discapacitat representa el 7% de la població total del municipi, xifra molt propera a la mitjana dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (8%). Concretament, és el 17è municipi de l’AMB amb major percentatge de població amb discapacitat.

La major part del col·lectiu té una discapacitat de tipus físic, ja sigui motòrica (30%) o no motòrica (17%). Les persones amb trastorn de salut mental representen el 19% i les que tenen una discapacitat intel·lectual es situen en el 17%. Per últim, el 14% tenen una discapacitat de tipus sensorial: auditiva (8%) o visual (6%).

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Cerdanyola del Vallès hi ha 12 centres de serveis que agrupen 581 places.