Població amb discapacitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la realitat de Barcelona

A Barcelona hi ha 137.832 persones amb discapacitat legalment reconeguda, xifra que representa el 8,5% sobre la població total de la ciutat. Les dones tenen una major presència entre el col·lectiu amb discapacitat, ja que representen el 54% envers el 46% d’homes.

Barcelona és el 9è municipi de l’AMB amb major percentatge de població amb discapacitat respecte a la població total del municipi. Es situa lleugerament per sobre de la mitjana de tots els municipis de l’AMB (8,1%).

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. Barcelona ciutat agrupa 166 centres amb 4.757 places, sent el municipi amb major nombre de serveis i establiments socials especialitzats per al col·lectiu.