Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Sant Climent de Llobregat

A Sant Climent de Llobregat hi ha 203 persones amb discapacitat legalment reconeguda, xifra que representa el 5% de la població total del municipi. El percentatge de població amb discapacitat de Sant Climent de Llobregat es situa per sota de la mitjana dels 36 municipis (8,1%), sent un dels municipis de l’AMB que presenta una xifra més baixa.

Entre la població amb discapacitat, destaca la major presència d’homes amb discapacitat (56%) respecte a les dones (44%). Pel que fa al tipus de discapacitat, la majoritària és la física, ja sigui motòrica (35%) o no motòrica (17%). Seguida del trastorn de salut mental (18%), la discapacitat intel·lectual (15%), la visual (6%) i l‘auditiva (5%).

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Sant Climent de Llobregat no en trobem cap.