Percepció de l'estat de salut a Europa

Percepció de l'estat de salut a Europa

La relació entre salut i discapacitat pot ser complexa en tant que poden intervenenir factors associats a la discapacitat difícils d’estimar. Per això, la percepció de cada persona és un bon indicador de mesura, més encara si es considera que la salut no és tan sols l’absència de malaltia. La percepció de l’estat de salut per part de les persones amb i sense limitació d’activitat és diferent. En el cas de les persones amb limitacions és percep pitjor el propi estat de salut. En canvi, les persones sense limitacions majoritàriament perceben la seva salut com a bona o molt bona.

L‘ànalisi per països destaca diferències com en el cas grec on només un 6% de les persones amb limitació d’activitat creuen que la seva salut sigui bona o molt bona, i en canvi el 95% de les persones sense limitació creuen que ho és; amb un 89% de diferència. Les majors diferències, després de Grècia es situen a Espanya i Alemanya, ambdues amb un 68% de diferència entre les persones amb i sense limitació d’activitat. En canvi, el territori més igualat és Dinamarca.

A nivell europeu -UE27-, pràcticament la meitat de les persones amb limitació d’activitat perceben que la seva salut és moderada, un terç la perceb com dolenta o molt dolenta i només un 21% perceb que la seva salut sigui bona o molt bona. D'altra banda, la insatisfacció per l'atenció mèdica rebuda és major entre les persones amb limitació d'activitat -un 4% més alta-.