Discapacitat visual

El 7,2% de la població amb discapacitat té alguna discapacitat visual (superior al 33%); aquesta xifra en termes absoluts representa 201.734 persones a l’Estat Espanyol, de les quals més de la meitat (el 54%) són dones.

Si s’observa la distribució de la població amb discapacitat visual segons franges d’edat s’observa com la meitat de les persones amb discapacitat visual tenen 65 anys o més; mentre que un 42% té entre 35 i 64 anys i només un 8,3% té 34 anys o menys. Aquesta distribució mostra com la discapacitat visual afecta de manera més preeminent a persones de més edat.