Badia del Vallès, el municipi amb més percentatge de població amb discapacitat de l’AMB

Badia del Vallès és el municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb major percentatge de població amb discapacitat respecte a la població total del municipi. Hi ha 1.765 persones amb discapacitat legalment reconeguda, xifra que representa el 13% sobre la població total. Així, el municipi es situa 5 punts percentuals per sobre de la mitjana de tota l’àrea metropolitana que es troba en el 8%.

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que agrupen 9.130 places.

En el cas de Badia del Vallès hi ha 2 centres ocupacionals amb 48 places i no hi trobem cap centre residencial, ni llar residencial, ni centre d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat.